Gỏi điệu 3 – Gorgeous Young Coconut

Các món salad đặc biệt chỉ có ở Padma.

Gỏi điệu 3 – Gorgeous Young Coconut: with or without cơm rượu (alcoholic rice)

Ý tưởng bởi Sơn Trần. Thực hiện bởi đầu bếp Mai.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *