Padma is featured on Vietcetera

The site described our place by saying ‘Padma de Fleur is a haven of ornate picture frames, wooden furniture, and vases filled with flowers.’ Link to full article: Saigon Guide: Where To Work, Eat, Drink, And See Art In The City

Romantic nights

Chúng mình đang yêu đến mất trí rồi, vì đêm nào cũng ở đây, trong không gian lãng mạn này. Call us for your romantic dinner tonight xoxo.

Mộng vườn treo / A hanging garden dream

Khoe ngay với các tình yêu vườn treo trong mộng của Padma  nay đã hình thành. Lại có cầu xuyên thấu, ngầu rụng tim. Mọi người đã sẵn sàng ghé chơi chưa? Our hanging garden dream has come to life, with a see-through bridge for an exciting breath-taking moment. Are you ready to see this…